Pieczątka lekarza, lekarska, medyczna.

Pieczątka lekarska

Pieczątki lekarskie spotkamy w całej branży medycznej (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, fizjoterapeuci) są elementem, który jest niezbędny do pracy m.in. do wystawiania zaświadczeń, skierowań na badania, recept, dokumentacji pacjenta itd. Pieczęć lekarska nadaję istotną moc prawną dokumentom tylko jeśli spełnia odpowiednie wymagania zawarte uchwale NRL. W praktyce oznacza to, że prowadzenie praktyki lekarskiej bez posiadania pieczątki, jest właściwie niewykonalne. Przepisy mówią o lekarzach, którzy posiadają prawo do wykonywania zawodu, tam gdzie jest to wymagane powinni uzupełniać dokumenty o pieczątkę lekarską.

Co powinna zawierać pieczątka lekarza?

Przepisy dotyczące pieczątki lekarskiej zwarte w UCHWALE Nr 110/05/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 16 września 2005 r.
Pieczątka lekarska wymagane dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
3) posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
4) numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątka lekarska może ponadto zawierać dodatkowe dane:

- tytuł i stopień naukowy,
- umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
- numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept
- numer telefonu
- dane adresowe

Pieczątki lekarza wzory

Pieczątka lekarska wzór 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka lekarza dentysty wzór 2.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka lekarza specjalisty wzór 3.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

pieczątka lekarska specjalisty wzór 4.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

wzór pieczątki lekarskiej 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

wzór pieczątki lekarza 6.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm