Pieczątka lekarza weterynarii.

Pieczątka lekarza weterynarii

UCHWAŁA NR 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wzoru pieczątki ustaliła jednakowy wzór pieczątki lekarza weterynarii, obowiązuję ona wszystkich członków izb lekarsko-weterynaryjnych. Dokumentacja lekarska (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp. wystawiane lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru opisanego w ustawie. Uchwała nie obejmuję pieczątek urzędowych lekarzy weterynarii, wzór tych pieczątek określają odrębne przepisy. Uchwała określająca wzór pieczątki lekarza weterynarii nie określa jaki powinien być kolor odbicia.

Co powinna zawierać pieczątka lekarza weterynarii.

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Pieczątka o maksymalnych wymiarach 25 mm x 60 mm
PISOWNIA POZIOMA
1. Imię i nazwisko (posiadane stopnie i tytuły naukowe mgr) – pisane kursywą
2. Lekarz weterynarii – pisane drukowanymi literami bez skrótów
3. Tytuł specjalisty nadany przez komisję ds. specjalizacji lekarzy weterynarii – pisany kursywą
4. Adres (ulica, numer budynku i mieszkania, miejscowość i telefon/fax) - pisany kursywą

PISOWNIA PIONOWA
Numer prawa wykonywania zawodu  pogrubiony i umieszczony w prostokątnej ramce z prawej strony, pionowo. Cyfry ustawione prostopadle do treści poziomej – wielkość i rozmieszenie ma zapewniać dobrą czytelność.

Pieczątka lekarza weterynarii wzory

Pieczątka lekarza weterynarii wzór 1.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm

Wzór pieczątki lekarza weterynarii 2.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki weterynarza 3.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm

Pieczątka lekarza weterynarii wzór 4.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka weterynarza wzór 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Lekarz weterynaryjny, wzór pieczątki 6.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm